LupineLUPINE

Najwyższy standard
usług inwentaryzacyjnych

Podejmujemy się najtrudniejszych prac, w każdych warunkach, o każdej porze dnia lub nocy. Skutecznie przeprowadzimy proces inwentaryzacji i przedstawimy wyniki we wskazanym terminie za cenę nieosiągalną dla konkurencji.

Inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia

Inwentaryzacja środków trwałych prowadzona przez firmę Lupine obejmuje ogół czynności zmierzających do ustalenia rzeczywistego stanu składników majątku w danej jednostce na określony dzień. Pracownicy dokonują spisu i porównania ze stanem księgowym oraz ustalenia i wyjaśnienia różnic wynikających z tego zestawienia.

Przeprowadzenie oraz wyniki inwentaryzacji są dokumentowane i powiązane z zapisami ksiąg rachunkowych. Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a księgowym są wyjaśnianie przez pracowników Lupine i przedstawione do rozliczenia w księgach rachunkowych.

Częstotliwość i terminy przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych są uzależnione od ich rodzaju i sposobu użytkowania. Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości (art. 26 ust. 1)

Firma Lupine prowadzi prace inwentaryzacyjne obejmujące swym zakresem:

 • środki trwałe oraz maszyny i urządzenia wchodzących w skład środków trwałych w budowie, a także powierzonych jednostce środków należących do innych jednostek (z wyjątkiem jednostek świadczących usługi pocztowe, transportowe, spedycyjne i składowania) za pomocą spisu z natury z wykorzystaniem narzędzi informatycznych;
 • środki trwałe powierzone innym kontrahentom – drogą otrzymania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanych w księgach rachunkowych jednostki stanów tych środków oraz w przypadku wykorzystania kodów kreskowych potwierdzenia w postaci plików elektronicznych uzyskanych z dostarczonych kontrahentom terminali;
 • grunty, a także środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony oraz innych środków, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych było niemożliwe – metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników;

Zakres usług inwentaryzacyjnych obejmuje specyficzne, inne niż zakończenie roku obrotowego, powody rozpoczęcia procesu weryfikacji stanu majątku

 • na dzień zakończenia działalności przez jednostkę;
 • na dzień poprzedzający postawienie spółki w stan upadłości lub likwidacji;
 • w przypadku połączenia lub podziału spółek kapitałowych;

Metody inwentaryzacji wykorzystywane przez firmę Lupine

 • Spis ilości z natury – polega na ustaleniu w sposób obiektywny rzeczywistego stanu rzeczowych składników majątku drogą przeliczenia lub pomiaru w inny sposób. W specyficznych przypadkach dokonywana jest ocena jakości i przydatności. Podczas spisu stwierdzane jest nie tylko istnienie składnika, ale także jego kompletność i zgodność z opisem ewidencyjnym.

  Środki trwałe podlegające spisowi powinny być wyraźnie oznakowane, co umożliwi ich szybką i bezbłędną identyfikację. Najskuteczniejszą metodą jest wykorzystanie samoprzylepnych etykiet z kodami kreskowymi. Jako rozszerzenie swojej oferty firma Lupine proponuje wykonanie takiej usługi w ramach spisu z natury

 • Potwierdzenie prawidłowości wykazanych w księgach stanów – metoda stosowana w odniesieniu do środków powierzonych innym jednostkom. Polega na przesłaniu do kontrahenta pisma z prośbą o potwierdzenie stanu środków. Specyficzną formą jej wykonania jest przekazanie terminali kodów kreskowych kontrahentom w celu wykonania przez nich skanów kodów kreskowych.
 • Porównanie danych z ksiąg z odpowiednimi dokumentami – polega na porównaniu każdego salda wynikającego z zapisów w księgach rachunkowych lub inwentarzowych z danymi w dokumentach źródłowych w celu doprowadzenia do realnej wartości środków
Lupine
ul. Lebiodowa 33J
04-674 Warszawa
Telefon: (22) 213 92 91
Fax: (22) 213 92 76
NIP: 836-141-46-61
Biuro: biuro@lupine.com.pl
Zgłoszenia: tech@lupine.com.pl
Formularz kontaktowy
© Lupine | webmaster