LupineLUPINE

Dbaj o środowisko
zrezygnuj z papieru

Lupine Archiwum

Aplikacja ułatwiająca prace archiwisty w jednostce prywatnej i publicznej.

Aspekt prawny archiwum elektronicznego

Firma Lupine dba o aspekt prawny we wszystkich swoich aplikacjach. Dokładna analiza przepisów i śledzenie zmian na bieżąco gwarantuje, iż proponowane rozwiązania informatyczne są zgodne z obowiązującymi normami.

Każda instytucja w trakcie swojej działalności wytwarza różnorodną dokumentację. Rejestruje ona sposób działania i zarządzania instytucją. Część akt, o trwałej wartości historycznej, stanowi narodowy zasób archiwalny. Po upływie obowiązujących okresów przechowywania materiały te są przekazywane do właściwego archiwum państwowego. Pozostałe akta stanowią dokumentację niearchiwalną, mają jedynie znaczenie praktyczne i po upływie obowiązującego okresu przechowywania przeznaczone są na makulaturę.

Rozporządzenia i zarządzenia

Postępowanie z dokumentacją opiera się o określone zasady prawne. Najważniejszym aktem prawnym w zakresie polskiego prawa archiwalnego jest ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U . Nr 38, poz. 173 z póżn. zm.).

Szczegółowe postępowanie z dokumentacją określają przepisy wykonawcze do wymienionej ustawy. Są to przede wszystkim:

 • rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 roku w sprawie zasad klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U . Nr 41, poz. 216),
 • rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2000 roku w sprawie określenia szczegółowych wypadków i trybu wcześniejszego udostępnienia materiałów archiwalnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 116),
 • zarządzenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 25 lutego 1986 roku w sprawie szczegółowych zasad porządkowania oraz trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (M.P. Nr 4, poz. 31 ),
 • zarządzenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 20 maja 1988 roku w sprawie warunków składania wniosków dotyczących brakowania dokumentacji niearchiwalnej (M.P. Nr 17, poz. 145),
 • zarządzenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 12 lipca 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad porządkowania oraz trybu przekazywania dokumentacji technicznej stanowiącej materiały archiwalne do archiwów państwowych (niepublikowane).

Postępowanie z dokumentacją określają również inne przepisy ogólnopaństwowe:

 • ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U .Nr 121, poz. 591 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1984 roku -Prawo prasowe (Dz. U .Nr 5, poz. 24 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 roku w sprawie organizacji kancelarii tajnych (Dz. U. Nr 18, poz. 156),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1995 roku w sprawie trybu udostępniania prasie informacji oraz organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej (Dz.U. Nr 132, poz. 642).

Źródło: dziennik ustaw, ściąga.pl

Lupine
ul. Lebiodowa 33J
04-674 Warszawa
Telefon: (22) 213 92 91
Fax: (22) 213 92 76
NIP: 836-141-46-61
Biuro: biuro@lupine.com.pl
Zgłoszenia: tech@lupine.com.pl
Formularz kontaktowy
© Lupine | webmaster